Програми, насърчаващи развитието на микрофинансирането в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“

Регламент (ЕС) № 1296/2013 относно Програма на ЕС за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО И НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съгласно решението механизмът, който разполага с бюджет от 100 милиона евро в продължение на четири години (2010—2013 г.), има за цел да направи микрофинансирането по-лесно достъпно за следните целеви групи:

За периода 2014—2020 г., съгласно Регламент (ЕС) № 1296/2013, тази инициатива е включена в направлението за микрофинансиране и социално предприемачество на програмата EaSI на ЕС, което е поето от инструмента за микрофинансиране „Прогрес“. С Регламент (ЕО, Евратом) 2018/1046 относно финансовите правила за регулиране на бюджета на ЕС се актуализира индикативният процент, приложим средно за целия период на програмата, за 3-те оси*. В резултат на това най-малко 18% от общия бюджет трябва да се използват за микрофинансиране и социално предприемачество.

EaSI не само че позволява на целевите групи от населението и предприятията да получат по-лесен достъп до микрофинансирането, но също така има за цел:

При условие че предоставят микрофинансиране на физически лица и микропредприятия или финансират социални предприятия, направлението за микрофинансиране и социално предприемачество може да бъде достъпно от публични и частни органи, установени в държавите от ЕС, Исландия, Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция. Подкрепата на ЕС се предоставя главно чрез финансовите инструменти, предвидени във финансовия регламент на ЕС (Регламент (ЕС) 2018/1046), който освен всичко останало изменя Регламент (ЕС) № 1296/2013 и актуализира и опростява правилата, приложими за общия бюджет на ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЕТО И РЕГЛАМЕНТЪТ?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Микрофинансиране: заеми от по-малко от 25 000 евро, отпускани предимно на малки предприятия и социални предприемачи.
Социално предприятие: стопански субект в социалната икономика, чиято основна цел е да оказва обществено въздействие, а не да извлича печалба за своите собственици или акционери.
Микропредприятие: стопански субект с по-малко от 10 служители и годишен оборот (сумата на парите, взети за определен период) или баланс (отчет за активите и пасивите на дружеството) под 2 милиона евро.
Оси: програмата EaSI се състои от 3 оси. Те подпомагат:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 година за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване Прогрес (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1—5)

Последващите изменения на Решение № 283/2010/ЕС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238—252)

Вж. консолидираната версия.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1—222)

последно актуализация 21.02.2020