Европа 2020: стратегията на Европейския съюз за растеж и заетост

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2010) 2020 окончателен) – Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СТРАТЕГИЯТА ЕВРОПА 2020?

Целта на стратегията „Европа 2020“ е да гарантира, че икономическото възстановяване на Европейския съюз (ЕС) след икономическата и финансовата криза ще бъде подкрепено от серия от реформи, за да се изградят солидни основи за растеж и създаване на работни места до 2020 г. Стратегията е насочена към структурните слабости на икономиката на ЕС и към икономически и социални проблеми, като в нея се вземат предвид по-дългосрочните предизвикателства на глобализацията, недостигът на ресурси и застаряването на населението.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Изпълнение на стратегията в рамките на Европейския семестър

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията — Европа 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2010) 2020 окончателен, 3.3.2010 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2014) 130 final, 5.3.2014 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка: Действия за стабилност, растеж и работни места (COM (2012) 299 final, 30.5.2012 г.)

Заключения на Европейския съвет в Брюксел от 25 и 26 март 2010 година

Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета от 14 юли 2015 година относно общи насоки за икономическите политики на държавите членки и на Европейския съюз (ОВ L 192 от 18.7.2015 г., стр. 27—31)

Решение (ЕС) 2015/1848 на Съвета от 5 октомври 2015 година относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки за 2015 г. (ОВ L 268, 15.10.2015 г., стр. 28—32)

последно актуализация 07.02.2017