Модернизиране на висшето образование в ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение на Европейската комисия (COM(2011) 567 окончателен) — програма за модернизиране на системите за висше образование в ЕС

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

С него се определят основните приоритети за висшето образование в ЕС. Програмата е разработена с цел да се даде възможност за подобряване на приноса на системите за висше образование за целите за растеж, заложени в стратегия „Европа 2020“.

Съобщението бе последвано от два доклада до Европейската комисия през 2013 г. и 2014 г. за подобряване на качеството на преподаването и ученето в институциите за висше образование в Европа и относно новите методи на преподаване и учене в областта на висшето образование.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В съобщението са определени 5 основни приоритетни области за действие от страна на държавите от ЕС и институциите за висше образование, както и мерките, които ще предприеме ЕС в подкрепа на техните усилия.

В едно проучване от 2015 г. бяха представени равнищата на завършване и прекъсване на висшето образование в Европа.

Принос на ЕС

ЕС предвижда да подкрепя усилията на националните органи и институции в тези 5 области чрез:

Действията, които ще бъдат предприети от Комисията, включват:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация, вж. страницата

АКТ

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите: В подкрепа на растежа и създаването на работни места — програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа (COM(2011) 567 окончателен, 20.9.2011 г.)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Справяне с преждевременното напускане на училище: ключов принос към стратегията „Европа 2020“ (COM(2011) 18 окончателен, 31.1.2011 г.)

Препоръка на Съвета от 28 юни 2011 година относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище (ОВ C 191, 1.7.2011 г., стр. 1—6)

Заключения на Съвета относно намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на успеваемостта в училище (ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 36—40)

последно актуализация 14.06.2016