Програма за образование и обучение на младежта

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2010) 477 окончателен) — Младежта в движение — разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

То има за цел да предостави цялостен пакет от политически инициативи в областта на образованието и заетостта за младите хора в Европейския съюз (ЕС). Известно като инициативата „Младежта в движение“, то е част от стратегията „Европа 2020“, чиято цел е постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да се изпълни целта на програмата „Европа 2020“ за увеличаване на общото равнище на заетост на хората на възраст от 20 до 64 години до 75 %, от съществено значение е да се намали високото ниво на безработица сред младите хора. През 2014 г. са регистрирани близо 5 милиона безработни млади хора (на възраст под 25 г.). Това прави 21,7 % ниво на безработица, което е два пъти по-високо от нивото на безработица сред възрастните. Освен това 7,5 % европейци на възраст между 15 и 24 не са заети, не учат и не се обучават.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Младежта в движение“ Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз (COM(2010) 477 окончателен, 15.9.2010 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Заключения на Съвета от 19 ноември 2010 година относно инициативата „Младежта в движение“ — интегриран подход в отговор на предизвикателствата пред младите хора (ОВ C 326, 3.12.2010 г.)

Препоръка на Съвета от 28 юни 2011 година — Младежта в движение — насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора (ОВ C 199, 7.7.2011 г., стр. 1—5)

последно актуализация 20.10.2016