Засилване на сътрудничество в ЕС в областта на професионалното образование и обучение

 

РЕЗЮМЕ НА:

Декларация на европейските министри на професионалното образование и обучение и на Европейската комисия за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Процесът от Копенхаген съставлява неделима част от стратегическия набор от правила за „Образование и обучение“ („Образование и обучение 2020“) и се опитва да допринесе за постигането на целите, свързани с образованието, на стратегията „Европа 2020“.

Процесът се състои от:

Приоритети

Приоритетите, определени в Декларацията от Копенхаген, осигуряват база за доброволно сътрудничество в областта на ПОО. С целта за 2010 г. те бяха насочени към:

Постижения

Поредица от комюникета изтъква успеха на ЕС в постигането на тези цели, както и стъпките за по-нататъшно подобряване на сътрудничеството в областта на ПОО.

Комюникето от Маастрихт от 2004 г. потвърди успеха на процеса от Копенхаген по отношение на повишаване на разпознаваемостта и профила на ПОО на европейско равнище. Освен това то разработи приоритетите, определени в Декларацията от Копенхаген, и подчерта специфични приоритети за работа на национално равнище в областта на ПОО, включващи:

Комюникето от Хелзинки от 2006 г. оцени процеса от Копенхаген и извърши преглед на неговите приоритети и стратегии. То отбеляза редица постижения, сред които:

Комюникето от Бордо от 2008 г. направи преглед на приоритетите и стратегиите на процеса от Копенхаген в светлината на бъдеща програма за образование и обучение след 2010 г. То установи, че процесът се е оказал ефективен по отношение на популяризиране на имиджа на ПОО, като същевременно е запазил многообразието на националните системи за ПОО. То обаче призова за нов стимул, по-специално по отношение на:

Комюникето от Брюж от 2010 г. определи дългосрочни стратегически цели за европейско сътрудничество в областта на ПОО за периода 2011—2020 г., заедно с 22-те краткосрочни цели за периода 2011—2014 г., които осигуряват конкретни действия на национално равнище за постигане на тези цели. Тези цели, които продължават да се базират на принципите на процеса от Копенхаген, са производни на минали постижения, но също така имат за цел да отговорят на текущи и бъдещи предизвикателства.

Неговите заключения установиха, че процесът от Копенхаген:

То установи, че за да може ПОО да отговори на настоящите и бъдещите предизвикателства, европейските образователни и обучителни системи трябва, освен всичко останало:

Заключенията от Рига определят списък с нови цели за периода 2015—2020 г. на основата на преглед на резултатите от целите за периода 2011—2014 г.

Прегледът установи, че тези цели са помогнали както на Европейския съюз, така и на държавите кандидатки да се фокусират и да извършат реформа. За периода 2015—2020 г. бяха определени 5 приоритетни области:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Обучение през целия живот: позволява на хората да участват в стимулиращи обучения във всеки един етап от техния живот.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Декларация на европейските министри на професионалното образование и обучение и на Европейската комисия, изготвена в Копенхаген на 29 и 30 ноември 2002 г., за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение — „Декларацията от Копенхаген“ (непубликувана в ОВ)

последно актуализация 11.10.2016