Европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“)

РЕЗЮМЕ НА:

Заключения на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Шестте приоритета за периода 2016–2020 г. са:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно член 14 от Хартата на ЕС на основните права „всеки има право на образование, както и на достъп до професионално и продължаващо обучение“.

За допълнителна информация, вж. страница Стратегическа рамка — „Образование и обучение 2020“ от уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Заключения на Съвета от 12 май 2009 година относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“) (ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2—10)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ET 2020“) — „Образованието и обучението в интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа“ (ОВ C 70, 8.3.2012 г., стр. 9—18)

Съвместен доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) — Нови приоритети на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 25—35)

последно актуализация 29.02.2016