Европейска фондация за обучение (ЕФО)

Европейската фондация за обучение (ЕФО) работи в контекста на политиките за външни отношения на Европейския съюз (ЕС) и има за цел да подпомогне държави извън ЕС при подобряване на развитието на техния човешки капитал. Поради това тя се стреми да насърчи достъпа до учене през целия живот и развитието на умения и компетенции.

АКТ

Регламент (ЕС) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за създаване на Европейска фондация за обучение (преработена версия)

ОБОБЩЕНИЕ

Този регламент създава Европейската фондация за обучение (ЕФО), като отменя Регламент (ЕИО) № 1360/90, с който тя беше създадена първоначално. Фондацията развива дейност в сферата на политиката за външни отношения на Европейския съюз (ЕС), като има за цел да насърчава развитието на системите за професионално образование и обучение в следните държави партньори:

Фондацията осигурява помощ за тези държави за подобряване на уменията и компетенциите на техните граждани. Това включва участие в процеса за реформи за разработване на първоначално и непрекъснато професионално образование и обучение, както и за улесняване на достъпа до него. Освен това ЕФО подпомага насърчаването на мобилност, сътрудничество между образователните институции и предприятия, както и обмена на опит и информация между държавите от ЕС.

При насърчаването на развитието на системите за професионално образование и обучение в държавите партньори функциите на фондацията се състоят по-специално в:

При изпълнението на своите функции фондацията ще си сътрудничи с други свързани органи на Общността, по-специално с Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), както и с представителите на европейските социални партньори и свързаните международни организации, където е уместно.

ЕФО е организация с нестопанска цел, която има правна самоличност. Тя е със седалище в Торино, Италия.

Структура

Управителният съвет на ЕФО включва по един представител от всяка държава от ЕС, 3-ма представители на Комисията, 3-ма експерти, назначени от Европейския парламент и 3-ма представители на държавите партньори, назначени от Комисията. Само представителите на държавите от ЕС и на Комисията имат право на глас, 1 глас за всеки от представителите на държавите-членки, а представителите на Комисията имат общо 1 глас. 1 от представителите на Комисията председателства Управителния съвет и го свиква поне веднъж годишно. Мандатът на съвета е пет години и може да се поднови еднократно.

Управителният съвет отговаря за изготвянето на проекта за прогноза за приходите и разходите на фондацията, както и за приемането на годишната работна програма, проекта на щатно разписание, окончателния бюджет, годишния доклад за дейността, правилника за дейността и финансовия правилник. Той има правомощия да назначава и освобождава директора, както и да удължава неговия/нейния мандат.

Директорът се назначава от списък с кандидати, предложени от Комисията, с мандат от 5 години. Мандатът може да се удължи еднократно най-много за 3 години. Директорът е законният представител на фондацията и отговаря за нейното административно управление. Освен това той/тя отговаря за подготовката и организирането на работата на Управителния съвет, както и за изпълнението на неговите решения. В допълнение директорът трябва да изпълни годишната работна програма и бюджета на фондацията.

Финансите на ЕФО включват основно субсидия от общия бюджет на ЕС и плащания, получени за извършените услуги. Финансовите отчети на фондацията, годишните доклади за дейността и правилника за дейността трябва да се обнародват.

Обща информация

След приемането му Регламент (ЕИО) № 1360/90 за създаването на ЕФО беше изменян няколко пъти. В светлината на допълнителните изменения и с оглед постигането на яснота регламентът беше отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 1339/2008.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1339/2008

20.1.2009 г.

-

OВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82-93

последно актуализация 10.09.2015