Приемане на еврото

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 974/98 — относно въвеждането на еврото

Член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА И НА ЧЛЕН 140 ОТ ДФЕС?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 1999 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

През 2019 г. се отбелязва 20-та годишнина от въвеждането на еврото. На 1 януари 1999 г. 11 държави от ЕС фиксираха своите обмени курсове, приеха обща парична политика и въведоха еврото като нова обща валута на световните финансови пазари. Към днешна дата еврото е валутата на 19 държави от ЕС.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно въвеждането на еврото (ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1—5)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 974/98 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — дял VIII — Икономическа и парична политика — глава 5 — Преходни разпоредби — член 140 (предишни член 121, параграф 1, член 122, параграф 2, второ изречение и член 123, параграф 5 от ДЕС) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 108—110)

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Протокол (№ 13) относно критериите за конвергенция (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 281—282)

последно актуализация 14.02.2019