Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР)

РЕЗЮМЕ НА:

План за действие на ЕС от дванадесет точки в подкрепа на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) — COM(2010) 159 окончателен

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

През 2010 г., за да ускори изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) до 2015 г., Европейската комисия предложи средносрочен план за действие от дванадесет точки.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Осъществяване на ангажиментите по отношение на официалната помощ за развитие

За да бъдат спазени ангажиментите за увеличаване на официалната помощ за развитие (ОПР) от ЕС до 0,7 % от брутния национален доход (БНД), Комисията предложи:

да се изготвят годишни планове за действие за оптимизиране на прилагането на помощта за развитие;

да се засилят механизмите за отчетност на ЕС въз основа на оценка на помощта за развитие;

държавите от ЕС да въведат национално законодателство за определяне на целите на официалната помощ за развитие.

Освен това Комисията призова други международни донори да увеличат своя принос в съответствие с ОПР от ЕС.

Подобряване на ефективността на помощта

За да се засили ефективността на помощта за развитие и координацията между различните участници, Комисията предложи по-специално:

постепенно да започне да се използва рамката за съвместно планиране и единната програма на ЕС и на държавите от ЕС до 2013 г.;

да се въведе Оперативна рамка за ефективност на помощта, разделение на труда, прозрачност на финансирането, взаимна отчетност на ЕС и развиващите се страни;

да се насърчават другите донори да спазват принципите за ефективност на помощта.

План за действие за ускоряване напредъка за постигане за ЦХР

За да се ускори напредъка за постигане на ЦХР, Комисията предложи ЕС и държавите от ЕС:

да насочват с приоритет усилията си към държави и общности, които са най-изоставащи;

да насочват усилията си към ЦХР, чието постигане е най-изостанало, и да подобрят въздействието на европейските отраслови политики (напр. здравеопазване, образование, сигурност на хранителните доставки и равенство между половете);

да насърчават държавите-партньори да възприемат ЦХР като свои цели (напр. чрез интегриране на ЦХР в своите стратегии за развитие и чрез подобряване на качеството на статистическите данни);

да приемат работна програма, която да гарантира съгласуваността между политиките на ЕС и би могла да засегне държавите-партньори (напр. основни области като: търговия и финанси, изменение на климата, сигурност на хранителните доставки, миграция и сигурност);

да насърчават мобилизирането на вътрешните ресурси, по-специално чрез по-добро управление на данъчното облагане на национално и международно равнище и подобряване на данъчните системи за данъчно облагане на държавите-партньори;

да насърчават регионалната интеграция и търговията, за да се стимулират растежа и заетостта;

да определят и насърчават използването на иновативни източници на финансиране, включително чрез публично-частни партньорства, за да се гарантират постоянни приходи за устойчивото развитие;

да подкрепят стратегиите за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него в държавите-партньори (напр. чрез насърчаване на сътрудничеството, изследванията и достъпа до зелени технологии);

да създадат дългосрочни условия на сигурност (повечето държави, които изостават в постигането на ЦХР са нестабилни поради военни конфликти);

да дадат нов импулс за реформа на международната структура за управление (напр. да се подобри ефективността и легитимността на процеса посредством по-добро приобщаване на най-бедните държави, чиито интереси често са пренебрегвани).

Постижения

Действия от страна на ЕС и държавите от ЕС дадоха положителни резултати. Въпреки това, в някои случаи резултатите са доста под поставените цели.

Крайна бедност и глад

В глобален мащаб крайната бедност е намаляла наполовина до 2010 г. – 5 години предсрочно, и продължава да намалява. Въпреки това 836 милиона души все още живеят в крайна бедност. В 72 от 129 държави делът на гладуващите хора е намалял наполовина. 795 милиона души все още гладуват, 2 милиарда души страдат от недохранване, а една четвърт от децата са със забавено развитие.

Всеобщо основно образование

В сравнение с 2000 г. броят на децата, които не ходят на училище е намалял почти наполовина. Процентът на грамотност за младите хора на възраст от 15 г. до 24 г. се е увеличил от 83 % през 1990 г. до прогнозираните 91 % през 2015 г. Подкрепата на ЕС има принос за това, както и за подобряването на всички други нива на образованието.

Равенството между половете и даване права на жените

Отбелязан е известен напредък в постигането на равенство между половете и даването на права на момичетата и жените. Въпреки това все още се наблюдават нарушения на правата на жените, в някои случаи безпрецедентни. Различията между половете са дори още по-големи, когато неравенството между половете се комбинира с други форми на изключване, като например увреждане, възраст, каста, етническа принадлежност, сексуална ориентация, географска отдалеченост или религия.

Детска смъртност

Все още се наблюдават около 16 000 смъртни случая на ден. Процентът на смъртността на деца под 5-годишна възраст е намалял наполовина от 1990 г. досега, от 90 на прогнозираните 43 смъртни случая на 1000 живородени деца през 2015 г. По-големи спадове са постигнати сред най-бедните домакинства, отколкото сред най-богатите във всички региони. Независимо от това, напредъкът не е достатъчен, за да се постигне целта за намаляване с две трети на смъртните случаи до 2015 г.

Майчино здраве

През 2015 г. процентът на смъртност е почти наполовина от стойността за 1990 г. Въпреки това, постигнатите резултати все още не са достигнали целта от ЦХР за намаляване на процента с три четвърти до 2015 г.

ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза (ТБ)

Броят на смъртните случаи, причинени от ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария, е намалял с 40 % от 2000 г. досега.

Устойчивост на околната среда

Целите за достъп до подобрено водоснабдяване и намаляване на броя на хората, които живеят в гета, бяха постигнати преди крайния срок. Въпреки това, загубата на природни ресурси и биологично разнообразие не беше спряна.

Развиване на глобално партньорство за развитие

Напредъкът след 1990 г. е добър. През 2014 г. нивата на помощта за развитие са увеличени с 66 % в сравнение с 2000 г. През същия период достъпът на развиващите се страни до пазарите се е увеличил.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие на ЕС от дванадесет точки в подкрепа на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) (COM(2010) 159 окончателен от 21.4.2010 г.)

последно актуализация 13.01.2016