Европейският съюз и правата на децата

РЕЗЮМЕ НА:

Програма на ЕС за правата на детето — COM(2011) 60 окончателен

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

В него се представя програма за повишаване и защита на правата на децата, както е залегнато в принципите на Хартата на ЕС на основните права и в Конвенцията на ООН за правата на детето (UNCRC). Всички политики на ЕС, които оказват въздействие върху децата, следва да спазват техните права.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Правата на децата следва да бъдат неделима част от изготвянето на политики в ЕС. Това означава, че „проверката на основните права“ е част от всяко проектозаконодателство.

Различните съдебни системи в ЕС трябва да станат по ориентирани към децата. Това се отнася до:

семейноправни спорове;

регистриране на документи;

задържане;

наказателно производство и производство по лишаване от свобода;

гражданско състояние; и

третиране на децата като уязвими свидетели.

Най-уязвимите деца се нуждаят от защита, независимо дали са:

с увреждания;

в риск от бедност;

жертви на сексуална експлоатация или трафик;

търсещи убежище; или

сами.

Следва да се предоставят консултации на опитни и добре обучени специалисти, които могат да помогнат на децата да преодолеят преживените травми, да разберат правата и нуждите на различните възрастови групи.

Специално внимание следва да се отделя на ромските деца в ЕС, тъй като те са особено уязвими и изложени на риск.

ЕС управлява гореща линия (номер: 116 000) за изчезнали деца.

ЕС е ангажиран със спазването на правата на децата по целия свят, за да бъдат защитени те от заплахи като насилие, детски труд, въоръжени конфликти и сексуален туризъм.

ЕС гарантира, че:

децата са запознати с правата си;

те могат да изразяват своите становища;

с тях се провеждат консултации и те се изслушват;

те получават информация за политики на ЕС, които биха ги засегнали.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Защитата на правата на детето е призната в Договора за Европейския съюз (член 3, параграф 3) и в Хартата на ЕС на основните права (член 24).

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Програма на ЕС за правата на детето (COM(2011) 60 окончателен, 15.2.2011 г.)

последно актуализация 25.01.2016