Споразумение между ЕС и Международния наказателен съд (МНС)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2006/313/ОВППС за сключване на Споразумение между Международния наказателен съд и Европейския съюз за сътрудничество и взаимопомощ

Споразумение между Международния наказателен съд и Европейския съюз за сътрудничество и взаимопомощ

Решение 2011/168/ОВППС относно Международния наказателен съд

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЯТА И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съветът на ЕС и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност отговарят за координирането на мерките, предприети от ЕС и държавите от ЕС за прилагането на членове от 2 до 5 от Решение 2011/168 / ОВППС, по-специално относно следните три въпроса:

Осигуряване на всеобща подкрепа

Гарантиране на независимостта на МНС

За да се гарантира независимостта на МНС, ЕС и държавите от ЕС:

Подпомагане на ефективното функциониране

План за действие

Планът за действие за изпълнение на Решение 2011/168/ОВППС е съсредоточен върху:

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Споразумението влезе в сила на 1 май 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

МНС е първият и единствен постоянен международен наказателен съд в света и се намира в Хага, Нидерландия. МНС разследва и, когато е оправдано, съди лица, обвинени в най-тежките престъпления, засягащи международната общност: геноцид*, военни престъпления*, престъпления против човечеството* и престъплението агресия*. Той е създаден и учреден с Римския статут, който влезе в сила на 1 юли 2002 г. и е ратифициран от всички държави от ЕС.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Взаимно допълване: в този контекст е принципът, според който МНС е последна съдебна инстанция, което означава, че той провежда разследване и наказателно преследване само когато националните съдилища не успеят да постигнат това.
Геноцид: действия, извършени с намерение за унищожаване изцяло или отчасти на национални, етнически, расови или религиозни групи.
Военни престъпления: извършени деяния, които нарушават закона и обичаите, приложими при въоръжени конфликти (например Женевската конвенция). Примерите включват малтретиране на военнопленници, убиване на заложници или преднамерено унищожаване на големи и малки градове или села.
Престъпления срещу човечеството: действия, извършени като част от широкоразпространена или системна атака директно срещу цивилно население, запознато с атаката.
Престъпление агресия: планиране, подготовка, започване или изпълнение от лице, което е в състояние ефективно да упражнява контрол върху или да ръководи политическите или военни действия на дадена държава, на акт на агресия, който по своя характер, тежест и мащаб представлява явно нарушение от Хартата на Организацията на обединените нации.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2006/313/ОВППС на Съвета от 10 април 2006 година за сключване на Споразумение между Международния наказателен съд и Европейския съюз за сътрудничество и взаимопомощ (OВ L 115, 28.4.2006 г., стр. 49)

Споразумение между Международния наказателен съд и Европейския съюз за сътрудничество и взаимопомощ (OВ L 115, 28.4.2006 г., стр. 50—56)

Решение 2011/168/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно Международния наказателен съд и за отмяна на Обща позиция 2003/444/ОВППС (ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 56—58)

последно актуализация 15.05.2020