По-безопасна козметика за гражданите на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 11 юли 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (преработен) (OВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59—209)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1223/2009 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно разработването, валидирането и правното приемане на алтернативни методи на изпитването върху животни в сферата на козметичните продукти (2018 г.) (COM(2019) 479 final, 15.10.2019 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Преглед на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти във връзка с веществата със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (COM(2018) 739 final, 7.11.2018 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно претенциите на продукти, направени въз основа на общи критерии в областта на козметичните продукти (COM(2016) 580 final, 19.9.2016 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно забраната за изпитване върху животни и забраната за пускане на пазара и относно постигнатото по отношение на алтернативните методи в сферата на козметичните продукти (COM(2013) 135 final, 11.3.2013 г.)

последно актуализация 18.05.2021