По-безопасни козметични продукти за европейците

Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти

АКТ

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Козметичните продукти, продавани в ЕС, стават по-безопасни, тъй като с регламента изискванията за безопасност стават по-строги.

Опростява процедурите за предприятията и регулаторните органи в този сектор

Обновява правилата, за да се вземат под внимание най-новите технологични разработки, включително възможното използване на наноматериали.

Поддържа съществуващата забрана за изпитване върху животни.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Допълнителни изисквания към производителите за изготвянето на доклада за безопасността, когато трябва да пуснат продукт на пазара.

Нова концепция за „отговорно лице“за всеки продукт:

производителите не могат да продават продукти в ЕС, докато не назначат за тази цел ясно идентифицирано лице или предприятие в рамките на ЕС;

това лице или предприятие трябва да гарантира, че продуктът отговаря на всички приложими изисквания за безопасност съгласно законодателството.

Бюрократичните процедури за производителите са намалени, тъй като те трябва да регистрират продуктите си само веднъж на Нотификационния портал за козметични продукти на ЕС.

Ново изискване за докладване на сериозни нежелани ефекти:

отговорните лица и дистрибуторите са задължени да докладват тези ефекти на техните национални органи;

след това националните органи трябва да споделят тази информация - заедно с информацията, която получават от други източници (потребители, здравни специалисти) - със своите колеги в други държави от ЕС.

На опаковката трябва да е посочена информация, която да съдържа името и адреса на отговорното лице, съдържанието, предпазните мерки при употреба и списъка на съставките.

Нови правила за използването на наноматериали.

Списък на забранените или ограничените вещества за използване в козметичните продукти.

Дистрибуторите трябва да проверяват дали са изпълнени всички изисквания за етикетиране, включително срока на годност и езика.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 11 юли 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Козметични продукти - правила за безопасност на ЕС

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1223/2009

11.7.2013 г.; 1.12.2010 г. (член 15, параграфи 1 и 2, членове 14, 16, 31 и 32) 11.1.2013 (член 16, параграф 3, втори раздел)

-

OВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59-209

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 1223/2009 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно забраната за изпитване върху животни и забраната за пускане на пазара и относно постигнатото по отношение на алтернативните методи в сферата на козметичните продукти (COM (2013)135 final, 11.3.2013 г.)

последно актуализация 19.06.2015