Стандарти на ЕС за натурални минерални води

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/54/ЕО — експлоатация и предлагане на пазара на натурални минерални води

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата хармонизира условията, при които натуралните минерални води могат да бъдат продавани в ЕС и гарантира, че те са безопасни за консумация от човека.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 16 юли 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж. „Натурална минерална вода и изворна вода“ — на уебсайта на Европейската комисия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* газирана натурална минерална вода: вода, към която е добавен въглероден двуокис (CO2) с произход, различен от водния хоризонт или находището, от които произхожда водата.

* естествено газирана натурална минерална вода: вода, чието съдържание на CO2 от извора след декантация, ако има такава, и след бутилиране, е същото както при източника, като се отчита, при необходимост, повторното въвеждане на количество CO2 от същия воден хоризонт или находище, което е равно на освободеното количество по време на тези операции.

АКТ

Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45—58)

последно актуализация 12.04.2016