Освобождаване за вертикални споразумения за доставка и дистрибуция

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 330/2010 — прилагане на Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики

Член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА И НА ЧЛЕН 101 ОТ ДФЕС?

Член 101, параграф 1 от ДФЕС забранява споразумения, които могат да засегнат търговията между държавите от ЕС и които предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията. Въпреки това споразуменията, които създават достатъчно ползи за компенсиране на антиконкурентните последици, се освобождават от този забрана съгласно член 101, параграф 3 от ДФЕС.

Регламентът предоставя групово освобождаване от член 101, параграф 1 от ДФЕС на вертикалните споразумения *, които изпълняват определени изисквания. Тези споразумения могат, например, да помогнат на даден производител да влезе на нов пазар, да се избегне ситуация, в която един дистрибутор да „се възползва“ от усилията на друг или да се позволи на доставчик да обезцени инвестиция, направена за конкретен клиент.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Изисквания за прилагане на регламента

Преди конкретно вертикално споразумение да бъде освободено от член 101, параграф 1 от ДФЕС, трябва да бъдат изпълнени определени изисквания:

„Твърди“ ограничения

Има 5 ограничения, които не позволяват на цялото споразумение да се възползва от регламента, дори ако пазарните дялове на доставчика и купувача са под 30 %. Те се считат за строги ограничения на конкуренцията поради вероятната вреда, която причиняват на потребителите. В повечето случаи те ще бъдат забранени и е малко вероятно вертикални споразумения, които ги съдържат, да отговарят на условията на член 101, параграф 3 от ДФЕС:

Праг на пазарния дял от 30 %

Дадено вертикално споразумение влиза в обхвата на настоящия регламент, ако нито доставчикът, нито купувачът на стоките или услугите разполага с пазарен дял над 30 %. За доставчика това е пазарният му дял на съответния пазар на предлагане, т.е. пазарът, на който той продава стоките или услугите и който е от решаващо решение за прилагането на груповото освобождаване. За купувача това е неговият пазарен дял на съответния пазар за покупки, т.е. пазарът, на който той закупува стоките или услугите и който е от решаващо решение за прилагането на регламента.

Изключени ограничения

Регламентът се прилага за всички вертикални ограничения, различни от горепосочените. Въпреки това той налага специфични условия за 3 вертикални ограничения:

Когато тези условия не са изпълнени, трите вертикални ограничения се изключват от освобождаването от регламента. Регламентът обаче продължава да се прилага за останалата част от вертикалното споразумение, ако тази част може да функционира независимо от неосвободените вертикални ограничения.

Европейската комисия публикува насоки за вертикалните ограничения. Те описват подхода, възприет за вертикалните споразумения, които не са обхванати от регламента.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 юни 2010 г. и изтича на 31 май 2022 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Вертикални споразумения: споразумения за продажба и закупуване на стоки или услуги между дружества, които работят на различни равнища на веригата за производство или дистрибуция, например, споразумение за дистрибуция между производителите и търговците на едро или на дребно.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 година за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 1—7)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — Дял VII — Общи правила относно конкуренцията, данъчното облагане и сближаването на законодателствата — Глава 1 — Правила относно конкуренцията — Раздел 1 — Правила, приложими по отношение на предприятията — Член 101 (предишен член 81 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 88—89)

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Насоки относно вертикалните ограничения (ОВ C 130, 19.5.2010 г., стр. 1—46)

последно актуализация 08.05.2020