Рекламиране и спонсорство на тютюневи изделия

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2003/33/ЕО за рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия

КАКВА Е ЦЕЛТА ДИРЕКТИВАТА?

Тя регулира рекламирането* и популяризирането на тютюневите изделия* в печатните медии, по радиото, чрез услугите на информационното общество и чрез свързано с тютюневи изделия спонсорство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 20 юни 2003 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 3 юли 2005 г.

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Реклама: всяка форма на търговски съобщения, които целят, пряко или косвено, да популяризират тютюневи изделия.

Тютюневи изделия: всички продукти, дори частично съдържащи тютюн на листа, които са произведени, за да се използват за пушене, смучене, дъвчене или смъркане.

АКТ

Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия (ОВ L 152, 20.6.2003 г., стр. 16—19)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2003/33/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на ауди-овизуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1—24)

Консолидирана версия

Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1—38)

Консолидирана версия

Препоръка 2003/54/ЕО на Съвета от 2 декември 2002 година за предпазване от тютюнопушене и за инициативи за подобряване контрола на тютюна (ОВ L 22, 25.1.2003 г., стр. 31—34)

последно актуализация 25.07.2016