Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1920/2006 относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той преразглежда и отменя Регламент (ЕИО) № 302/93, който първоначално създава Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН).

Той разширява ролята на Центъра до аспекти на мониторинга, като например новите тенденции в употребата на наркотици, по-специално употребата на множество наркотици (когато незаконни наркотици се вземат в комбинация със законни наркотици или лекарства).

Регламентът беше изменен с Регламент (ЕС) 2017/2101 по отношение на обмена на информация и за система за ранно предупреждение и процедура за оценяване на рисковете за нови психоактивни вещества* (НПВ).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Центърът:

Нейните основни цели са:

Приоритетни области

Центърът се фокусира върху:

Мрежата Reitox

За да изпълни своята основна задача за предоставяне на надеждна и сравнима информация за наркотиците, ЕЦМНН разработи специфичен инструмент за събиране на данни за държавите по хармонизиран начин посредством мрежата Reitox.

Reitox свързва националните информационни системи за наркотиците и е основното средство, чрез което ЕЦМНН извършва обмен на данни и методологична информация относно наркотиците и наркоманиите в ЕС.

Данните, събрани чрез мрежата Reitox, се използват също за:

Мрежата се състои от един фокусен център за всяка държава от ЕС, участваща в ЕЦМНН, и един фокусен център за Комисията.

Процедура за засилено наблюдение и оценка на риска

Регламент (ЕС) 2017/2101 изисква от държавите от ЕС да гарантират, че техните национални фокусни центрове и националните звена на Европол предоставят на центъра информацията, която са събрали относно НПВ.

Като работи в тясно сътрудничество с Европол ЕЦМНН събира, съпоставя, анализира и оценява информацията и я изпраща бързо до националните фокусни центрове, до националните звена на Европол и до Комисията. С това се гарантира, че те получават информацията колкото е възможно по-бързо за целите на ранното предупреждение и също позволява на Центъра да изготви първоначален доклад относно НПВ, когато има опасения, че веществото може да представлява здравен или социален риск за здравето в целия ЕС.

В рамките на 2 седмици от получаването на първоначалния доклад Комисията може да поиска от Центъра да оцени потенциалните рискове, произтичащи от НПВ и да подготви доклад за оценка на риска. Центърът трябва да предаде доклада за оценка на риска в рамките на 6 седмици след искането на Комисията. Въз основа на процедурата за оценка на риска Комисията решава дали въпросните НПВ следва да бъдат включени в определението за „наркотик“ в съответствие с процедурата съгласно Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета — Наказуеми деяния и прилагани наказания — трафик на наркотици.

Организация и функциониране

Създаден през 1993 г. в Лисабон (Португалия), центърът, който е една от децентрализираните агенции на ЕС, се състои от Управителен съвет, подпомаган от:

Центърът поддържа тесни връзки с националните фокусни центрове на мрежата Reitox и с други партньорски организации. Той извършва неговите задачи в съответствие с неговата стратегия, която определя основните цели на работата му през даден период. Както неговата стратегия, която важи до 2025 г., така и програмата за 2018—2020 г. имат за цел да допринесат за една по-сигурна и здрава Европа. Програмата е съсредоточена върху:

Центърът също увеличава подкрепата си за Проекта за проучване на европейските училища по отношение на алкохола и други наркотици и през тригодишния период планира да:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 16 януари 2007 г. Регламент (ЕО) № 1920/2006 преразглежда и заменя Регламент (ЕИО) № 302/93 (и неговите последващи изменения).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Психоактивни вещества: вещество в чиста форма или в препарат, което не е обхванато от Единната конвенция на Обединените нации по упойващите вещества от 1961 г., изменена от Протокола от 1972 г., или от Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г., но може да представлява риск за здравето или обществото, подобно на веществата, обхванати от тези Конвенции. Това са вещества, които засягат ума, когато бъдат погълнати.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (преработен) (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1—13)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1920/2006 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Рамково Решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 година за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (OВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8—11)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 11.01.2019