Закрила на младите хора на работното място

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 94/33/ЕО — закрила на младите хора на работното място

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се определят минимални изисквания с цел гарантиране на подобрения по отношение на безопасността и здравето на младите хора на работното място.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 9 септември 1994 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 22 юни 1996 г.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 94/33/EC на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12—20)

Последващите изменения на Директива 94/33/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прилагането на Директива 94/33/EО за закрила на младите хора на работното място (COM(2004) 105 окончателен, 16.2.2004 г.)

Доклад от Комисията относно въздействията на преходния период, даден на Обединеното кралство по отношение на определени разпоредби на Директива 94/33/EО на Съвета за закрила на младите хора на работното място (COM(2000)457 окончателен, 20.7.2000 г.)

последно актуализация 05.12.2016