Здравословни и безопасни условия на труд: експозиция на шум

 

ОБОБЩЕНИЕ

Тази директива се прилага за дейности, при които работниците са изложени на рискове от шум в резултат на тяхната работа.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се определят минимални изисквания за защита на работниците срещу рискове за тяхното здраве и безопасност, които са резултат от експозиция на шум, и по-специално риска за слуха.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

На работното място граничните стойности на експозиция на шум, които не трябва да се превишават, се отнасят по принцип за дневна или седмична експозиция от 8 децибела (dB), като се отчита заглушаването от предпазните средства за защита от шум.

Стойностите на експозиция за предприемане на действие, които отразяват нивото в децибели, при което работодателят трябва да предприеме съответни действия, са определени при дневна или седмична експозиция от 80 dB (долна граница) и 85 dB (горна граница).

Работодателят е длъжен да оценява и при необходимост да измерва равнищата на шум, на които са изложени работниците, като той следва да обръща особено внимание на:

равнището, вида и продължителността на експозицията, включително всеки променлив шум*;

граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на действие;

въздействията върху работниците от определени рискови групи;

последиците вследствие на взаимодействието между шума и токсични за ухото вещества с професионален произход, вибрации или сигнали за тревога и други звуци, свързани с безопасността;

информация за звуковите емисии, предоставяна от производителите на съоръжения;

заместващо оборудване, което би могло да намалява шума;

шум след часовете на работния ден;

информация от наблюдение на здравето;

наличие на предпазни средства за защита от шум.

Доколкото е възможно, рисковите фактори трябва да бъдат отстранени при източника или да бъдат сведени до минимум, като се отчитат:

други методи на работа с по-малка степен на експозиция;

избор на подходящо работно оборудване;

проектиране на работното място;

обучение, консултация и участие на работниците;

използване на прегради, заграждения, звукопоглъщащи облицовки, средства за приглушаване на шума и изолация;

поддръжка на работното място и оборудването; и

организация на работата, графици и периоди на почивка.

При никакви обстоятелства не е разрешено експозицията на работника да надвишава граничните стойности на експозиция.

Работните места, при които са превишени стойностите на експозиция за предприемане на действие, следва да бъдат обозначени по подходящ начин и да бъдат с ограничен достъп. Работодателят трябва да предостави на работниците лични предпазни средства за защита от шум. Използването на предпазни средства за защита от шум е задължително, когато равнището на шум надвишава горната граница на стойността за предприемане на действие.

Когато равнищата на шум представляват риск за здравето, държавите от ЕС трябва да гарантират подходящо наблюдение на здравето на работниците. Работниците, които са изложени на шум, надвишаващ горната граница на стойностите на експозиция за предприемане на действие, имат има право на проверка на слуха, а тези, чиято експозиция на шум е над долната граница на стойностите на експозиция за предприемане на действие, имат право на превантивен аудиометричен преглед.

Когато е диагностицирано увреждане на слуха, ще бъде извършена оценка от лекар дали то може да е резултат от експозиция на шум на работното място. Ако това е така:

работникът трябва да бъде уведомен;

работодателят трябва да прегледа оценката на риска и мерките за намаляване на рисковете;

работодателят трябва да се съобрази с медицинското становище, включително да обмисли възможността за преместване на работника на друга работа; и

работодателят трябва да продължи наблюдението и да провери здравословното състояние на всеки друг работник, понесъл сходна експозиция.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата влезе в сила на 15 февруари 2003 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Променлив шум: шум с висок интензитет и кратка продължителност, като например шум от удар с чук.

АКТ

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум) (седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2003/10/EО

15.2.2003 г.

14.2.2006 г. За сектора на музиката и развлеченията: 15.2.2008 г. За екипажа на борда на морски кораби: 15.2.2011 г.

ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38—44

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2007/30/EО

28.6.2007 г.

31.12.2012 г.

OВ L 165, 20.12.2007 г., стр. 21—24

Регламент (ЕО) № 1137/2008

11.12.2008 г.

ОВ L 311, 21.11.2008 г., стр. 1—54

Последващите изменения и допълнения на Директива 2003/10/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 02.10.2015