Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (ACSH)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение (2003/C 218/01) за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

С него се създава Консултативният комитет за безопасност и здраве на работното място, тристанен консултативен орган, чиито правомощия са да подпомага Европейската комисия в подготовката и изпълнението на решения, взети в областта на безопасността и здравето на работното място, и да улеснява сътрудничеството между националните администрации, профсъюзите и работодателските организации.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Комитетът, създаден за рационализиране на консултативния процес в областта на безопасността и здравето на работното място, обхваща всички обществени и частни сектори на икономиката. Главните му задачи се състоят в следното:

Комитетът се състои от 3 пълноправни членове от всяка държава от ЕС:

В рамките на комитета има съответно три групи по интереси. Всяка група по интереси избира от състава си говорител и определя координатор.

Комитетът се председателства от генералния директор, който отговаря за социалната политика в Комисията. Той се събира два пъти годишно на пленарни заседания. Комисията (Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“) осигурява секретариат за комитета.

Начинът на работа на комитета се определя от процедурния му правилник, приет от комитета на 18 ноември 2004 г. въз основа на положително становище на Комисията.

Процедурният правилник определя и процедурите по вземане на решения, които трябва да се следват за приемането на официална позиция от комитета. Възможни процедури:

Приетите от комитета становища са необвързващи за Комисията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То се прилага от 1 януари 2004 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение на Съвета от 22 юли 2003 година за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (2003/C 218/01) (ОВ C 218, 13.9.2003 г., стр. 1—4)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Становище на Комисията относно проекта за процедурни правила на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място (COM(2004) 756 окончателен, 17.11.2004 г.)

последно актуализация 30.11.2016