Експозиция на механични вибрации

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2002/44/ЕО — минимални изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Работодателите трябва:

Държавите от ЕС трябва да приложат мерки, за да гарантират подходящото здравно наблюдение на работниците, по-специално когато:

Когато лекар реши, че даден работник има заболяване, което може да бъде определено, или страда от влошено здраве поради вибрации:

Държавите от ЕС могат да освободят морския и въздушния транспорт от директивата, при условие че отговарят на определени условия.

Директивата определя различни стойности на експозиция за предприемане на действие в зависимост от това дали вибрациите се отразяват на ръката или дланта или цялото тяло на потребителя по време на типичен 8 часов работен ден.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 6 юли 2002 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 6 юли 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Честото използване на силно вибриращи машини на работното място, ако не бъде съблюдавано внимателно, може да увреди мускулите, костите, дишането и дори мозъка на потребителя. Законодателството установява баланс между защитата на потребителите и не налага ненужни административни, финансови и правни тежести върху малките и средни предприятия.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива № 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) (шестнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 177, 6.7.2002 г., стр. 13—20)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2002/44/ЕО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Директива на Съвета 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8)

Последващите изменения на Директива 89/391/EИО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 26.11.2018