Риск от експлозивни атмосфери

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 1999/92/EО — минимални изисквания за подобряване на защитата на безопасността и здравето на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата изисква работодателите:

Работните места, които вече са били в употреба преди 30 юни 2003 г. и включват зони, в които може да възникнат експлозивни атмосфери, трябваше да изпълнят минималните изисквания в рамките на 3 години след тази дата.

Директивата съдържа 3 приложения, които се отнасят до:

През 2003 г. Европейската комисия публикува незадължително ръководство за добри практики при прилагането на директивата. То се използва заедно с директивата по отношение на оборудването и защитните системи, предназначени за употреба в потенциално експлозивни атмосфери. Държавите от ЕС следва да гарантират, че съответната информация е достъпна за работодателите и ги насочва към това ръководство за добри практики.

С Директива 2007/30/ЕО се опростиха изискванията относно докладването пред Комисията по отношение на прилагането на Директива 89/391/ЕИО и нейните различни отделни директиви. Сега държавите от ЕС трябва да изготвят един доклад на всеки 5 години, който обхваща прилагането на всички тези директиви.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 28 януари 2000 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 30 юни 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Експлозивна атмосфера: смесване с въздух на запалими вещества под формата на газове, изпарения, пари или мъгла при атмосферни условия, при което след възпламеняване горенето се разпространява към цялата неизгоряла смес.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 година относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери (петнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (OВ L 23, 28.1.2000 г., стр. 57—64)

Последващите изменения на Директива 1999/92/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (преработен текст) (OВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309—356)

Директива на Съвета 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 26.11.2018