Медицинско обслужване на борда на плавателните съдове

Морските плавателни съдове са работни места, които поради географската изолация представляват висок риск за безопасността и здравето на работниците на борда. Плавателните съдове трябва да разполагат с подходящи съоръжения, които да се проверяват редовно, така че работниците да получават необходимото медицинско обслужване по море.

АКТ

Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове

ОБОБЩЕНИЕ

Морските плавателни съдове са работни места, които поради географската изолация представляват висок риск за безопасността и здравето на работниците на борда. Плавателните съдове трябва да разполагат с подходящи съоръжения, които да се проверяват редовно, така че работниците да получават необходимото медицинско обслужване по море.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата има за цел да гарантира, че има на разположение минимални системи за безопасност и здраве, с които да се подобри медицинското обслужване на борда на плавателните съдове.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Всяка държава от ЕС гарантира, че плавателните съдове, регистрирани на нейна територия или плаващи под нейния флаг, трябва да носят на борда си медицински материали. Подробните изисквания зависят от категорията на плавателния съд и детайлите, посочени в приложенията към директивата. Освен това:

Всеки плавателен съд, превозващ опасни вещества, трябва да носи на борда си подходящи противоотрови. Всеки плавателен съд от фериботен тип във всеки случай трябва да носи на борда си най-малко противоотрови (както е описано в приложение II), като се вземе предвид факта, че носенето на опасни вещества не може да се знае предварително, докато нормалната продължителност на плаването е под два часа. Всички налични противоотрови трябва да се опишат подробно в контролен списък.

Корабовладелецът носи отговорност за осигуряването на медицински материали. Капитанът, или делегиран представител, отговаря за управлението на медицинските материали, които трябва да се поддържат в добро състояние и да се попълват систематично за сметка на корабовладелеца.

Медицинските материали трябва да се придружават от инструкции за тяхното използване, включително информация за използването на необходимите противоотрови.

Професионалното морско обучение трябва да включва основно обучение за медицинска помощ в случай на злополука или на сериозен спешен медицински случай. Капитанът или делегираният работник, отговорен за медицинските материали, трябва да преминава специално обучение най-малко на всеки пет години.

Трябва да се определят центрове, които да предоставят на работниците безплатна медицинска помощ по радиото, включително от лекари, обучени за специалните условия, специфични за корабите.

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че годишният контрол се изпълнява с цел да се провери дали медицинските материали отговарят на изискванията на директивата.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата влезе в сила на 10 април 1992 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

Съобщение hа Комисията Насоки относно опазването на здравето, репатрирането и пътническите услуги за моряците, пътниците и други лица, намиращи се на борда на кораби

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 92/29/EИО

10.4.1994 г.

31.12.1994 г.

OВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 19-36

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1882/2003

20.11.2003 г.

-

OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1-53

Директива 2007/30/EО

28.6.2007 г.

31.12.2012 г.

OВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21-24

Регламент (ЕО) № 1137/2008

11.12.2008 г.

-

OВ L 311, 21.11.2008 г., стр. 1-54

Последващите изменения на 92/29/ЕИО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 08.05.2020