Риболовни кораби — здраве и безопасност на работниците на борда

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 93/103/ЕО — минимални изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

В директивата са посочени мерките и отговорностите, предназначени за подобряване на здравето и безопасността на борда на риболовните кораби.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Корабособствениците на риболовни кораби трябва да се уверят, че техните кораби се използват, без да се застрашават безопасността и здравето на работниците, като вземат под внимание предвидимите метеорологични условия. Съгласно условията на Директива 89/391/ЕИО те трябва да отчетат всички евентуални рискове, на които са изложени останалите работници, когато техните колеги напуснат работното си място поради възникнали опасни ситуации.

Новите риболовни кораби, както и мащабните ремонти и модификации на съществуващите риболовни кораби, трябваше да отговарят на минималните изисквания за безопасни и здравословни условия до 23 ноември 1995 г., докато съществуващите риболовни кораби имаха още 7 години да изпълнят тези изисквания.

Произшествията по море, които засягат безопасността и здравето на работниците на борда, трябва да се докладват на компетентните органи и да се записват в корабния дневник.

Държавите от ЕС трябва да са сигурни, че корабите подлежат на редовни проверки от специално упълномощени за тази задача органи, за да се гарантира спазването на настоящата директива.

Задължения на корабособствениците

Корабособствениците трябва да гарантират, че корабите и техните приспособления и оборудване са чисти и добре поддържани и трябва да спазват подробните изисквания, посочени в приложенията към директивата в следните области:

На борда трябва да се съхранява адекватна и подходяща екипировка за спасяване и оцеляване при аварийни ситуации.

Обучение и консултация

Работниците трябва да бъдат информирани относно всички мерки за опазване на здравето и безопасността и трябва да бъдат подходящо обучени, по-специално в областта на предотвратяването на произшествия и използването на животоспасяващо оборудване, както и оборудване за оцеляване. Всеки, годен да управлява кораб, трябва да премине допълнително обучение относно предотвратяването на професионални заболявания и злополуки; стабилността на кораба и нейното поддържане във всички предвидими експлоатационни условия; и радионавигация и комуникации.

Работниците или техните представители трябва да бъдат консултирани относно мерките за безопасност и здраве в съответствие с Директива 89/391/ЕИО. На представителите трябва да се осигурят средства за извършване на тези дейности, включително свободно време, без да се намалява заплащането им, и не трябва да се санкционират заради това. Освен това те трябва да имат възможност да представят своите наблюдения по време на посещенията си за инспекция съгласно условията за участие на работниците, посочени в Директива 89/391/ЕИО.

Прилагане

Държавите от ЕС са длъжни да докладват на Европейската комисия на всеки пет години за практическото прилагане на настоящата директива, като включат гледните точки на социалните партньори.

Доклад от 2009 г. на Комисията дава оценка на практическото прилагане на тази директива, както и на Директивата относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове от 1992 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 2 януари 1994 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 23 ноември 1995 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 93/103/ЕО на Съвета от 23 ноември 1993 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби (тринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 307, 13.12.1993 г., стр. 1—17)

Последващите изменения на Директива 93/103/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8)

Вж. консолидираната версия.

Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове (OВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 19—36)

Вж. консолидираната версия

Доклад на Комисията до Съвета, Европейския Парламент, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите относно практическото прилагане на директивите за здравословни и безопасни условия на труд — Директива 93/103/ЕО (риболовни кораби) и Директива 92/29/ЕИО (медицинско обслужване на борда на плавателните съдове) (COM(2009) 599 окончателен от 29.10.2009 г.)

последно актуализация 18.08.2016