Здраве и безопасност на работниците в добивните отрасли

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 92/104/EИО на Съвета — опазване на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с добива по открит и подземен способ

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата определя минимални изисквания за опазване на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата обхваща отраслите, свързани с рудодобива по открит и подземен способ, включително геологопроучвателните работи и подготовката на добитите материали за продажба. Тя не обхваща последващото обработване на добитите материали.

За да се осигури безопасността и здравето на работниците, работодателят гарантира, че:

работните места са проектирани и организирани по начин, който позволява работниците да извършват възложената им работа без да се застрашава тяхната безопасност и/или здраве, и/или безопасността и здравето на други работници;

винаги има надзор от отговорно лице;

работите, включващи особен риск, се възлагат само на компетентни служители и се изпълняват в съответствие с дадените указания;

указанията за безопасност са ясни на всички заинтересовани работници;

осигурени са подходящи средства за оказване на първа помощ; и

редовно се провеждат съответни упражнения, свързани с безопасността.

Работодателят, който отговаря за прилагането на всички мерки за безопасност и здраве, трябва да изготви документ за безопасност и здраве, показващ, че рисковете, на които са изложени работниците, са оценени и че работното място е безопасно. Когато има и работници от други предприятия, документът следва да посочва също така целите за координиране и процедурите за прилагане.

Работодателят също така:

докладва на компетентните органи сериозните трудови злополуки и ситуации, представляващи сериозна опасност, в най-кратък срок;

предприема мерки за избягване, откриване и овладяване възникването и разпространението на пожари и експлозии, или на други условия за застрашаване на здравето;

осигурява съоръжения за спасяване и за евакуация в случай на опасност;

осигурява предупредителни и други комуникационни системи, за да осигури помощ за спасителни и евакуационни операции;

информира работниците за предприетите мерки по отношение на безопасността и здравето при работа;

осигурява преминаването от работниците на редовни здравни прегледи, свързани с техните дейности;

осигурява консултации и участие на работниците по въпроси, свързани с безопасността и здравето.

Подробни изисквания са определени в приложенията към директивата.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 7 декември 1992 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Здраве и безопасност при работа: области на действие на уебсайта на Европейската комисия

АКТ

Директива 92/104/EИО на Съвета от 3 декември 1992 година относно минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива по открит и подземен способ (Дванадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 92/104/EИО

7.12.1992 г.

7.12.1994 г.

OВ L 404, 31.12.1992 г., стр. 10—25

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2007/30/EО

28.6.2007 г.

31.12.2012 г.

OВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21—24

последно актуализация 15.10.2015