Осигуряване на знаци за безопасност и здраве по време на работа

Тази директива ще въведе общностна система от знаци за безопасност, които имат за цел да намалят риска от злополуки по време на работа и професионални заболявания.

АКТ

Директива 92/58/EИО на Съвета от 24 юни 1992 година относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа (Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/EИО) [OВ L 245, 26.8.1992 г.]. [Виж акт(ове) за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Директива 92/58/EИО определя минимални изисквания относно знаците за безопасност и здраве по време на работа . Те са свързани например с местоположението и идентификацията на контейнери и тръби, противопожарно оборудване, определени маршрути за движение, осветени и звукови знаци, както и с въвеждането на подходяща вербална комуникация и сигнали с ръце .

Тази директива допълва Рамковата директива 89/391/EИО за безопасността и здравето на работниците на работното място.

Директивата не се прилага за знаци за пускането на пазара на опасни вещества и препарати, изделия и/или оборудване, освен ако други разпоредби на Европейския съюз не се позовават конкретно на нея, нито за знаци, използвани за регулиране на движение по суша, железопътни линии, вътрешни водни пътища и по море или въздух.

Задължения на работодателите

Работодателите трябва да осигурят знаци за безопасност там, където опасностите не могат да бъдат избегнати или намалени адекватно чрез превантивни мерки или процедури, използвани при организацията на работа.

Когато е уместно, знаците, използвани за сухопътен, железопътен, вътрешноводен, морски и въздушен транспорт, могат да бъдат поставени вътре в дружества или предприятия.

Допълнителна информация

Държавите-членки могат да определят известни изключения в рамките на дадени точни граници.

Работниците трябва да бъдат информирани за мерките, които ще бъдат предприети, и трябва да получат подходящо обучение (точни инструкции).

Трябва да се направи консултация с работниците и да им се даде възможност да вземат участие по отношение на въпросите, обхванати от директивата.

Комисията с помощта на комитет ще приеме технически преработки на приложенията (член 17 от Директива 89/391/EИО).

От държавите-членки се изисква на всеки пет години да докладват на Комисията относно практическото прилагане на директивата. От Комисията се изисква периодично да докладва на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет за прилагането на директивата.

Контекст

Директивата отменя Директива 77/576/EО относно знаците за безопасност на работното място.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила - Дата на изтичане

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 92/58/EИО

22.7.1992 г.

24.6.1994 г.

OВ L 245, 26.8.1992 г.

Акт

Влизане в сила - Дата на изтичане

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2007/30/EО

28.6.2007 г.

31.12.2012 г.

OВ L 165, 27.6.2007 г.

Директива 2014/27/EС

25.3.2014 г.

1.6.2015 г.

OВ L 65, 5.3.2014 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно практическото прилагане на директивите за здраве и безопасност при работа - Директива 92/57/ЕИО (временни или подвижни строителни участъци) и Директива 92/58/ЕИО (знаци за безопасност по време на работа) [ COM(2008) 698окончателен- непубликувано в Официален вестник].

Комисията представи положителен доклад относно прилагането на Директива 92/58/EИО. На практика преобладаващата част от 15-те държави-членки на Европейския съюз са допълнили своето законодателство с новите правила и изисквания, предвидени в тази директива.

Прилагането на директивата позволи оптимизирането на националните системи за знаци за безопасност на работното място. Комисията обаче заявява, че работниците все още не са добре информирани за правилата относно знаците и насърчава дружествата да увеличат своите обучителни дейности.

Последна актуализация: 06.05.2014