Безопасност на труда — ръчна обработка на товари

Целта на директивата е да се гарантира, че работниците в Европейския съюз (ЕС) са защитени от опасностите, свързани с ръчната обработка на товари*.

АКТ

Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 година относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (Четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ОБОБЩЕНИЕ

Целта на директивата е да се гарантира, че работниците в Европейския съюз (ЕС) са защитени от опасностите, свързани с ръчната обработка на товари*.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата определя изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Работодателите трябва да направят всичко, което може да се направи, за да се избегне необходимостта от ръчна обработка на товари от страна на работниците.

Когато ръчната обработка на товари не може да се избегне, работодателят трябва да промени начина на организация на работата или да осигури на работниците средства за намаляване на опасността, като:

Има опасност от нараняване на гърба, ако товарът е:

Физическото усилие може да представлява опасност от нараняване, ако:

Работната среда може да увеличи опасността, ако:

Дейността може да представлява опасност, ако включва:

Работникът може да е изложен на опасност, ако той/тя:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Ръчна обработка на товари: по смисъла на настоящата директива всякакъв вид транспортиране или поддържане на товар, включително вдигане, сваляне, бутане, теглене, носене или преместване на товар, което предполага опасност конкретно от нараняване на гърба.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата влезе в сила на 12 юни 1990 г.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 90/269/EИО

12.6.1990 г.

31.12.1992 г.

OВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 9-13

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2007/30/EО

28.6.2007 г.

31.12.2012 г.

OВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21-24

последно актуализация 24.09.2015