Използване на лични предпазни средства

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 89/656/ЕИО — минимални изисквания за здравето и безопасността на работниците при използването на лични предпазни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се определят минимални изисквания за оценката, избора и правилната употреба на лични предпазни средства (ЛПС)* по време на работа. Трябва да се даде приоритет на мерките за колективна безопасност.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Задължения на работодателите

При проектирането и производството на ЛПС те трябва да отговарят на съответните правила на ЕС по отношение на здравето и безопасността (вж. Регламент (ЕС) № 2016/425 — Осигуряване на лични предпазни средства за потребителите) и условията, определени в настоящата директива. Работодателят трябва да предостави безплатно подходящите средства и да гарантира, че са в добро работно и хигиенно състояние.

Оценка на ЛПС

Преди да избере ЛПС, от работодателя се изисква да оцени степента, до която те отговарят на условията, определени в директивата. Това включва анализ на рисковете, които не могат да бъдат избегнати чрез други средства, както и определяне и сравнение на необходимите характеристики на оборудването.

Правила за употреба

Държавите от ЕС трябва да въведат общи правила за употребата на ЛПС и/или да обхващат случаи и ситуации, в които работодателят трябва да предостави такива средства. Трябва да се проведат предварителни консултации с организациите на работодателите и работниците. Приложенията към директивата съдържат информация за съставянето на тези правила:

Информиране, консултиране и участие на работниците

Работниците мерки трябва да бъдат информирани за всички мерки, които ще се предприемат. Трябва да се проведат консултации с тях относно въпросите, обхванати от настоящата директива.

Според изискванията на Директива 89/391/ЕИО техническите корекции на приложенията трябва да бъдат приети от Европейската комисия, подпомагана от комитет от представители на държавите от ЕС.

Доклад за оценка

През 2017 г. е публикувана оценка на практическото прилагане на директивата.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 12 декември 1989 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 31 декември 1992 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Лични предпазни средства (ЛПС): оборудване, проектирано и произведено да се носи или да се използва от едно лице с цел да го защитава срещу един или повече рискове за неговото здраве и безопасност. Някои елементи са изключени от определението, напр. оборудването, което се използва от аварийни и спасителни служби, средствата за самоотбрана и възпиране. Тези лични предпазни средства трябва да се използват, когато съществуващите рискове не могат да бъдат достатъчно ограничени чрез технически средства за колективна защита или процедури за организация на работата.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива на Съвета 89/656/ЕИО от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18—28)

Последващите изменения на Директива 89/656/EИО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Директива на Съвета 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 26.11.2018