Здраве и безопасност на работното място — общи правила

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 89/391/EИО на Съвета — мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя въвежда мерки за подобряване на здравето и безопасността на хората на работното място. С нея се определят задължения както за работодателите*, така и за служителите* с цел намаляване на злополуките и професионалните заболявания на работното място.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата се прилага за всички отрасли на обществена и частна дейност (промишлени, земеделски, търговски, административни, обслужващи, образователни, културни, развлекателни и други).

В нея се посочва, че работодателите:

Други основни аспекти:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Служител: всяко лице, което работи за работодател, включително стажанти и чиракуващи, без домашни помощници.

* Работодател: всеки, който осигурява трудова заетост на дадено лице и отговаря за стопанската дейност.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

АКТ

Директива 89/391/EИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 89/391/EИО

19.6.1989 г.

31.12.1992 г.

OВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1882/2003

20.11.2003 г.

OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1—53

Директива 2007/30/EО

28.6.2007 г.

31.12.2012 г.

OВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21—24

Регламент (ЕО) № 1137/2008

11.12.2008 г.

OВ L 311, 21.11.2008 г., стр. 1—54

Последващите изменения и допълнения на Директива 89/391/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 08.05.2020