Агенция на ЕС за безопасност и здраве при работа

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EО) № 2062/94 — Агенция на ЕС за безопасност и здраве при работа

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той създава Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, която осигурява техническа, научна и икономическа информация на органите на ЕС, на държавите от ЕС и на заинтересовани страни в областта.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Роля

Ролята на агенцията включва:

Структура

Стратегия

Агенцията изготвя годишни документи за програмиране на основата на 6-годишна корпоративна стратегия. Стратегията за периода 2014—2020 г. има 6 приоритетни области, като се поставя акцент върху свързването в мрежа, и тя е съгласувана със Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) 2014—2020 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 9 септември 1994 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 година за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (OВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1—7)

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 2062/94 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 година (COM(2014) 332 final, 6.6.2014 г.)

последно актуализация 05.12.2016