Обучение през целия живот: европейски квалификации

РЕЗЮМЕ НА:

Създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот — препоръка

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА?

С нея се създава обща схема, известна като Европейска квалификационна рамка (ЕКР), за да се помогне на държавите от ЕС и на техните образователни институции, на работодатели и отделни лица да сравняват квалификации между системите за образование и обучение в ЕС. Този инструмент е особено важен за развитието на европейски пазар за трудова заетост.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Декларацията от Болоня от 1999 г. насърчи мобилността и прозрачността в образованието в ЕС. Междувременно Процесът от Болоня приближи ЕС до създаването на една по-лесно сравнима, съпоставима и свързана система за висше образование, която породи необходимостта от подобни действия, свързани с професионалното обучение.

АКТ

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (OВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1—7)

последно актуализация 12.01.2016