Учене през целия живот — ключови компетентности

 

РЕЗЮМЕ НА:

Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРЕПОРЪКАТА?

Тя насърчава правителствата в ЕС да превърнат преподаването и ученето на ключови компетентности в част от своите стратегии за учене през целия живот. Препоръката определя 8 ключови компетентности, които са основни за всеки индивид в общество, основано на знанието.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В условията на все по-глобализиращ се свят индивидите се нуждаят от широк набор от умения, за да се приспособяват и да просперират в бързо променящата се среда. Първоначалната програма за учене през целия живот имаше за цел да предложи възможности за учене на хора във всеки етап от техния живот.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Препоръка 2006/962/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно ключовите компетентности за учене през целия живот (OВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10—18)

последно актуализация 10.10.2016