Процесът от Болоня: определяне на европейското пространство за висше образование

Процесът от Болоня, иницииран с Декларацията от Болоня (1999 г.) и оценяван на всеки три години на министерските конференции, има за цел да въведе по-съпоставима, съвместима и съгласувана система за европейското висше образование.

АКТ

Декларацията от Болоня от 19 юни 1999 г. - Съвместна декларация на европейските министри на образованието (непубликувана в ОВ).

ОБОБЩЕНИЕ

Процесът от Болоня, иницииран с Декларацията от Болоня (1999 г.) и оценяван на всеки три години на министерските конференции, има за цел да въведе по-съпоставима, съвместима и съгласувана система за европейското висше образование.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Държавите, подписали Европейската културна конвенция (1954 г.), могат да бъдат допуснати да станат членове на EHEA, при условие че декларират своето намерение да приемат целите на процеса от Болоня в собствената си система за висше образование. Освен това те трябва да предоставят информация за това, как ще изпълняват принципите и целите.

Процесът от Болоня е в съответствие с целите на рамката за образование и обучение на ЕС и с неговата стратегия Европа 2020 за растеж и работни места.

За допълнителна информация, вж. уебсайта на EHEA.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Европейското пространство за висше образование през 2015 г.: процесът от Болоня Доклад за изпълнението

Проект за заключения на Съвета относно глобалното измерение на европейското висше образование (ОВ C 28, 31.1.2014 г., стр. 2-5).

последно актуализация 23.07.2015