Насърчаване на многоезичието в Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2005)596 окончателен) — Нова рамкова стратегия за многоезичието

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

В него се очертава стратегията на Европейската комисия за насърчаване на езиковото многообразие в Европейския съюз (ЕС) и се предлагат редица конкретни действия.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Многоезичието се отнася както до способността на отделно лице да използва няколко езика, така и до съвместното съществуване на различни езикови общности в една географска област.

Политиката на Комисията по отношение на многоезичието има 3 цели:

В това съобщение се определят различни начини за насърчаване на ученето на езици и езиковото разнообразие, включително:

Комисията призовава държавите от ЕС:

Многоезична икономика

Комисията предлага следните действия за развитие на многоезична икономика:

Писмени и устни преводи

Многоезичието и гражданите на ЕС

Комисията има редица многоезични инициативи, чиято цел е да помогнат на гражданите да разберат какви са правата им и как ги засяга европейското законодателство. Комисията предлага:

Комисията сформира група на високо равнище по въпросите на многоезичието, съставена от независими експерти, които представиха окончателния си доклад през 2007 г. В началото на 2008 г. бе проведена конференция на министрите по въпросите на многоезичието, която даде възможност на страните от ЕС да представят постигнатия напредък и да планират бъдещата работа. По-късно през същата година Комисията представи допълнително съобщение с предложение за всеобхватен подход към многоезичието в ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Нова рамкова стратегия за многоезичие (COM(2005) 596 окончателен от 22.11.2005 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност (COM(2008) 566 окончателен, 18.9.2008 г.)

последно актуализация 14.11.2016