Система за признаване на професионалните квалификации

Директивата въвежда система за признаване на професионалните квалификации в Европейския съюз (ЕС), която също може да се разшири, при определени условия, за другите страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария. Тя има за цел да направи пазарите на труда по-гъвкави, допълнително да либерализира услугите, да насърчи автоматичното признаване на квалификациите и да опрости административните процедури.

АКТ

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации

ОБОБЩЕНИЕ

Директивата въвежда система за признаване на професионалните квалификации в Европейския съюз (ЕС), която също може да се разшири, при определени условия, за другите страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария. Тя има за цел да направи пазарите на труда по-гъвкави, допълнително да либерализира услугите, да насърчи автоматичното признаване на квалификациите и да опрости административните процедури.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Временна мобилност

Ако професионалисти искат да предоставят своите услуги в друга държава от ЕС на временна основа, по принцип, те могат да го направят на базата на тяхното установяване (т.е. правото им да практикуват) в собствената си държава. Държавата на местоназначението може да изиска от тях предварителна декларация, но те не трябва да преминават през процедурите за признаване. Това не се прилага за професиите, които имат отражение върху общественото здраве и безопасността, за които държавите от ЕС могат да изискват предварително признаване на квалификацията им.

Постоянно място на стопанска дейност

Директивата предвижда три системи за разпознаване на квалификациите:

Европейска професионална карта (ЕПК)

Директивата е изменена с Директива 2013/55/ЕС (приложима за държавите от ЕС, считано от 18 януари 2016 г.), с която се предвижда създаването на европейска професионална карта. Това ще позволи на заинтересованите граждани да получат признаване на квалификацията си по-лесно и по-бързо посредством стандартизирана електронна процедура. Картата ще се основава на използването на Информационната система за вътрешния пазар (IMI) и ще се издава под формата на електронен сертификат. ЕПК ще се реализира в първата вълна на медицински сестри с общ профил, физиотерапевти, фармацевти, планински водачи и агенти на недвижими имоти.

Директивата от 2013 също така дава възможност на всички граждани, които търсят признаване на професионалната си квалификация, да са в състояние да направят това чрез една единствена точка за контакт.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА И КОЛКО Е ДЪЛЪГ СРОКЪТ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕТО Ѝ?

Директива 2005/36/ЕО влезе в сила на 20 октомври 2005 г. и трябваше да бъде транспонирана до 20 октомври 2007 г. С последните изменения, въведени с Директива 2013/55/ЕС, влязла в сила на 17 януари 2014 г., срокът за транспониране е до 18 януари 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тъй като населението в трудоспособна възраст е разпределено в много държави от ЕС, търсенето на висококвалифицирани лица вероятно ще се увеличи и се предвижда да нарасне до повече от 16 млн. работни места до 2020 г. Това изисква квалификациите им да се признават в целия ЕС бързо, лесно и надеждно.

За допълнителна информация, вж. уебсайта на Европейската комисия за автоматичното признаване.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2005/36/EО

20.10.2005 г.

20.10.2007 г.

OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22-142

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2006/100/EО

1.1.2007 г.

1.1.2007 г.

OВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 141-237

Регламент (ЕО) № 1430/2007

26.12.2007 г.

-

OВ L 320, 6.12.2007 г., стр. 3-11

Регламент (ЕО) № 755/2008

21.8.2008 г.

-

OВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 10-12

Регламент (ЕО) № 279/2009

27.4.2009 г.

-

OВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 11-12

Регламент (ЕС) № 213/2011

24.3.2011 г.

-

OВ L 59, 4.3.2011 г., стр. 4-7

Регламент (ЕС) № 623/2012

1.8.2012 г.

-

OВ L 180, 12.7.2012 г., стр. 9-11

Директива 2013/25/ЕС

1.7.2013 г.

1.7.2013 г.

ОВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 368-375

Директива 2013/55/ЕС

17.1.2014 г.

18.1.2016 г.

ОВ L 354, 28.12.2013, стр. 132-170

Последващите изменения и допълнения на Директива 2005/36/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17-18)

Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36-43)

Решение 2007/172/ЕО на Комисията от 19 март 2007 година за създаване на група от координатори за признаване на професионални квалификации (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стр. 38-39)

последно актуализация 17.08.2015