Евридика — Европейска информационна мрежа по въпросите на образователните системи и политики

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение на Съвета и на министрите на образованието относно информационната мрежа по въпросите на образованието Евридика

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

Решението има за цел да укрепи и да развие мрежата Евридика, която предоставя информация за национални и европейски структури, системи и разработки в областта на образованието.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение на Съвета и на министрите на образованието, заседаващи в рамките на Съвета, от 6 декември 1990 година, относно информационната мрежа по въпросите на образованието в Европейската общност Евридика (ОВ C 329, 31.12.1990 г., стр. 23—24)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50—73)

последно актуализация 11.07.2016