Мобилност на студенти, учащи, доброволци, учители и обучители

 

РЕЗЮМЕ НА:

Препоръка 2001/613/EО относно мобилността в рамките на Съюза на студенти, учащи, доброволци, учители и обучители

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРЕПОРЪКАТА?

Тази препоръка има за цел да подпомогне свободното движение в областта на образованието и обучението след провеждането на Европейския съвет в Лисабон през 2000 г. Тя приканва държавите от Европейския съюз (ЕС) да предприемат необходимите стъпки за насърчаване на мобилността на студенти, учители и обучаващ персонал в рамките на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Препоръката приканва държавите от ЕС да премахнат правните, административните, езиковите и културните бариери пред лица:

в друга държава от ЕС.

Целите и предложенията, които се поставят на преден план сред тези въпроси, включват:

Мерки, които засягат конкретно студенти или учащи се:

Мерки, които засягат млади доброволци:

Мерки, които засягат учители и обучители:

От държавите от ЕС се изисква да изготвят доклад на всеки 2 години относно действията, предприети в отговор на тези препоръки.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Посочените препоръки първоначално се прилагаха за програми на ЕС като „Сократ“ (образование), „Леонардо да Винчи“ (професионално обучение) и „Младеж“, като всички те сега са част от програмата „Еразъм+“ и допълват мерки, които в момента попадат в обхвата на „Образование и обучение 2020“, която обхваща сътрудничество в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Препоръка 2001/613/EО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юли 2001 година относно мобилността в рамките на Съюза на студенти, учащи, доброволци, учители и обучители (OВ L 215, 9.8.2001 г., стр. 30—37)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Препоръка на Съвета от 28 юни 2011 година — Младежта в движение — насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора (ОВ C 199, 7.7.2011 г., стр. 1—5)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Младежта в движение“ — Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз (COM(2010) 477 окончателен, 15.9.2010 г.)

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) (ОВ C 155, 8.7.2009 г., стр. 11—18)

Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 15 ноември 2007 година, относно подобряването на качеството на подготовката на учителите (ОВ C 300, 12.12.2007 г., стр. 6—9)

Решение 2241/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас) (OВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 6—20)

последно актуализация 19.12.2016