Равенство между половете на пазара на труда

Целта на тази директива е да консолидира няколко директиви относно равенството между половете чрез опростяване, модернизиране и подобряване на законодателството на ЕС в областта на равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта.

ОБОБЩЕНИЕ

Равенството между мъжете и жените е основен принцип на законодателството на ЕС, който се прилага за всички аспекти на обществения живот, включително по отношение на работата.

Равенство в областта на заетостта и условията на труд

Тази директива забранява пряката* или непряката дискриминация* между мъжете и жените по отношение на условията на:

Освен това член 157 от Договора за функционирането на ЕС забранява дискриминацията на основата на пола по въпроси, свързани със заплащането за една и съща работа или за работа с еднаква стойност. Този принцип се прилага също и за системите за класифициране на работни места, използвани за определяне на заплащането.

Различното третиране на мъжете и жените обаче може да бъде обосновано с причини, свързани с естеството на конкретната трудова дейност, ако предприетите мерки са легитимни и пропорционални.

Държавите от ЕС трябва да насърчават работодателите и преподавателите да действат против дискриминацията (както пряка, така и непряка) на основата на пола и по-специално, по отношение на тормоза* и сексуалния тормоз*.

Равенство при социалната защита

Жените и мъжете се третират еднакво по професионални социално-осигурителни схеми, засягащи по-специално:

Тези принципи се прилагат по отношение на цялото трудоспособно население, включително на:

Отпуск по майчинство, за бащинство и за осиновяване

В края на отпуск по майчинство, за бащинство и за осиновяване служителите имат право:

Защита на правата

Държавите от ЕС трябва да въведат средства за защита за служители, които са станали жертви на дискриминация, като например помиряване и съдебни процедури. Освен това те следва да предприемат необходимите мерки за защита на служителите и на техните представители от неблагоприятно третиране като реакция на жалба в рамките на дружеството или на други правни производства.

На последно място те следва да определят санкции и възможности за възстановяване или компенсация във връзка с претърпяната вреда.

В случай на правно производство тежестта на доказване е върху страната, обвинена в дискриминация, която трябва да докаже, че не е имало нарушаване на принципа за равно третиране.

Насърчаване на равното третиране

Държавите от ЕС назначават органи, чиято роля е да насърчават, анализират и следят за равно третиране, да гарантират, че законодателството се спазва и също така да осигуряват независима помощ на жертви на дискриминация.

В допълнение предприятията трябва да насърчават принципа на равенство между половете и да засилват ролята на социални партньори и неправителствени организации.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Пряка дискриминация: когато едно лице се третира по-неблагоприятно въз основа на пола, отколкото друго лице е, било е или би било третирано в сравнима ситуация.

* Непряка дискриминация: когато привидно неутрална разпоредба, критерий или практика би поставила лица от един пол в по-неблагоприятно положение от лица от друг пол, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно обоснована от легитимна цел и средствата за постигането на тази цел са подходящи и необходими.

* Тормоз: нежелано поведение, свързано с пола на лице, имащо за цел или водещо до накърняване на достойнството на лицето и създаване на смущаваща, враждебна, деградираща, унизителна или обидна обстановка.

* Сексуален тормоз: всяка форма на нежелано словесно, несловесно или физическо поведение със сексуален характер, имащо за цел или водещо до накърняване на достойнството на лицето, и по-специално, създаване на смущаваща, враждебна, деградираща, унизителна или обидна обстановка.

АКТ

Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23—36)

последно актуализация 29.10.2015