Автомобилен транспорт: Правила на ЕС относно организацията на работното време на професионалните водачи на превозни средства

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2002/15/EО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се определят минимални правила за организацията на работното време на водачите на превозни средства, които допълват Регламент (EО) № 561/2006, с който се определят общи правила за времето на управление и почивките.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Правилата на директивата се прилагат за всички „транспортни работници“, чиито услуги се използват от предприятие, което е установено в държава от ЕС и което извършва транспортни услуги по шосе. Тя се прилага и за самостоятелно заетите водачи.

„Работното време“ включва:

Максималното седмично работно време се определя на 48 часа, което обаче може да се удължава до 60 часа, при условие че в рамките на четиримесечен период не се надвишава средното работно време от 48 часа на седмица.

Водачите не трябва да работят повече от 6 часа без почивка. Тези почивки трябва да продължават не по-малко от 30 минути, когато водачът работи между 6 и 9 часа на ден.

Това е допълнение към разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006, с който се определя ограничение за максималното време на управление от 4,5 часа без прекъсване или почивка.

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006 относно почивката се запазват при настоящата директива. Водачите трябва да имат междудневни и междуседмични периоди на почивка.

Когато се работи нощна смяна, в рамките на 24-часов период може да се работи максимум 10 часа.

В доклад на Комисията от 2014 г. беше представен анализ на изпълнението на директивата и на регламента през периода 2011—2012 г. В него бяха установени някои подобрения в прилагането на законодателството. Поради непълните и непоследователно предоставените от държавите от ЕС доклади не беше възможно да се извърши задълбочен анализ на въздействието върху безопасността на движението по пътищата или върху здравето и безопасността на водачите на превозни средства. Европейската комисия отбеляза, че ще започне пълна оценка на функционирането на социалното законодателство в автомобилния транспорт.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 23 март 2002 г. Тя трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 23 март 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предложението на Комисията от 2008 г. за изменение на директивата, целящо изключване на самостоятелно заетите водачи и засилване на прилагането ѝ, бе отхвърлено от Европейския парламент. Първоначално директивата обхващаше само транспортните работници, наети от транспортно дружество. От март 2009 г. тя обхваща всички водачи на превозни средства, които попадат в обхвата на Регламента относно времето за управление и почивките в работно и извънработно време.

За повече информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35—39)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно изпълнението през 2011—2012 г. на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, и на Директива 2002/15/EО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (27-ми доклад на Комисията относно изпълнението на социалното законодателство във връзка с автомобилния транспорт) (COM(2014) 709 final, 21.11.2014 г.)

Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1—14)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 561/2006 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 20.08.2020