Увеличаване на прилагането на законодателството на ЕС относно командироването на работници

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Директива 2014/67/ЕС относно прилагането на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Директива (EC) 2018/957 за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВИТЕ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директива 96/71/EО

Директива 2014/67/ЕС

По-добра превенция, мониторинг и санкциониране на всякакви нарушения на приложимите правила

По-добър достъп до информация

Засилено административно сътрудничество

Директива (ЕС) 2018/957 за изменение

С Директива (EC) 2018/957 за изменение се въвеждат редица нови правила:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ ДИРЕКТИВИТЕ?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1—6)

Последващите изменения на Директива 96/71/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11—31)

Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 173, 9.7.2018 г., стр. 16—24)

Поправка на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 91, 29.3.2019 г., стр. 77)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1—11)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35—44)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 28.04.2020