Атипични актове

Атипичните актове са категория актове, приети от европейските институции. Те могат да се отнасят до вътрешната организация на Европейския съюз (ЕС) или да имат по-общо приложение в конкретни области на политиката.

ОБОБЩЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Атипичните актове са актове, приети от европейските институции. Тези актове са определени като „атипични“, тъй като не попадат в категориите законодателни актове, предвидени в Договора за функционирането на ЕС (членове 288, 289, 290, 291 или 292).

Следователно съществува голямо разнообразие от атипични актове. Някои от тях са предвидени в други членове на учредителните договори на ЕС, а други са разработени от институционалната практика.

Атипичните актове се диференцират по тяхното приложение, което обикновено е политическо. Все пак някои от тях може да имат обвързващ ефект, но това е в границите на институционалната рамка на ЕС.

АТИПИЧНИ АКТОВЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРИТЕ

Процедурните правилници на институциите на ЕС са атипични актове. Учредителните договори предвиждат институциите на ЕС да приемат свои собствени процедурни правилници.

Процедурният правилник определя организацията, функционирането и вътрешните правила за работа на институциите на ЕС. Той има обвързващ ефект само за съответната институция.

Учредителните договори предвиждат също така и други видове актове, приети в контекста на политическия диалог между институциите на ЕС. Тези актове са предназначени главно за улесняване на работата и сътрудничеството между институциите. Например в контекста на процедурата за приемане на международни споразумения Съветът може да се занимае с насоките за водене на преговори от страна на Европейската комисия за договарянето на споразуменията.

Институциите могат също така да стигнат и по-далеч, като организират сътрудничеството си посредством междуинституционални споразумения. Тези видове споразумения също са атипични актове. Те могат да имат обвързващ ефект, но само за институциите, които са подписали споразумението.

АТИПИЧНИ АКТОВЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРИТЕ

Всяка от институциите на ЕС е разработила редица инструменти в контекста на собствената си дейност.

Например Европейският парламент изразява някои от политическите си позиции на международно равнище чрез резолюции или декларации. По подобен начин Съветът редовно приема заключения, резолюции или насоки след заседанията си. Тези актове по същество изразяват мнението на институциите по някои европейски или международни въпроси. Те имат общо приложение, но нямат обвързващ ефект.

Комисията също така приема няколко атипични акта, които са специфични за нея. Това са съобщенията, които обикновено представят нови политически програми. Освен това Комисията приема зелени книги, които са предназначени за стартиране на обществени консултации по някои европейски въпроси. Тя ги използва, за да събере необходимата информация, преди да изготви законодателно предложение. След получаването на резултатите от зелените книги Комисията понякога приема бели книги, които представят подробни предложения за действие на европейско равнище.

последно актуализация 10.11.2015