Решения на Европейския съюз

В изпълнение на компетенциите на ЕС институциите на ЕС могат да приемат пет вида правни актове. Решението е обвързващ правен акт, който може да бъде общоприложим или да има конкретен адресат.

ОБОБЩЕНИЕ

В изпълнение на компетенциите на ЕС институциите на ЕС могат да приемат пет вида правни актове. Решението е обвързващ правен акт, който може да бъде общоприложим или да има конкретен адресат.

Решението е част от вторичното законодателство на ЕС. То се приема от институциите на ЕС в съответствие с Учредителните договори.

Актът е задължителен в своята цялост

Съгласно член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) решението е задължително в своята цялост. Подобно на регламента то не може да се прилага непълно, селективно или частично.

Решението може да бъде законодателен или незаконодателен акт.

Решенията представляват законодателни актове, когато се приемат съвместно от:

В други случаи решенията са незаконодателни актове. Те могат да се приемат например от Европейския съвет, Съвета или Комисията.

Незаконодателните решения могат да приемат формата на делегирани актове и актове за изпълнение.

Решения с конкретен адресат

Дадено решение може да има един или повече адресати (една или няколко държави от ЕС, едно или няколко дружества или индивида). Например, когато с решението на Комисията се наложи глоба на софтуерния гигант Microsoft за злоупотреба с неговото доминиращо положение на пазара, единственото пряко засегнато дружество беше Microsoft.

Решение, в което се посочва до кого е адресирано, трябва да се сведе до знанието на засегнатата страна и то влиза в сила след това уведомяване. Уведомяването може да се състои в изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка. Решение, в което се посочва до кого е адресирано, може също така да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Публикуването обаче не отменя необходимостта от уведомяване, което е единственият начин да се гарантира, че актът е приложим за адресата.

Решения, които са адресирани до един или няколко конкретни индивиди и дружества, влизат в сила незабавно (т.е. те могат незабавно да създадат права и задължения за адресатите, които могат да се позовават на тях и да разчитат на тях пред съда).

Решенията, насочени към конкретна държава от ЕС или държави от ЕС, също могат да влизат в сила незабавно. Това дали тези решения влизат в сила незабавно зависи от естеството, предисторията и тяхната формулировка. Съдът на ЕС признава единствено „вертикалното“ незабавно влизане в сила на решения, адресирани до една или няколко държави от ЕС. Това означава, че индивидите могат да се позовават на решение само срещу държавата от ЕС, до която то е адресирано (а не срещу друг индивид).

Решения без адресат

След влизането в сила на Договора от Лисабон вече не е задължително в решенията да се посочва до кого са адресирани. По-специално член 288 от ДФЕС разяснява, че дадено решение може да посочва до кого е адресирано, а в неговия предшественик (член 249 от Договора за създаване на Европейската общност) се говореше само за решения, в които се посочва, до кого са адресирани.

Решения без посочени адресати могат да се приемат със законодателни процедури.

Решения, които не посочват до кого са адресирани и които не са приети със законодателни процедури, са незаконодателни актове. Такива незаконодателни решения се превърнаха в основен правен акт в областта на Общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС). Съгласно член 25 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) ЕС следва да провежда ОВППС чрез:

За тези цели и на основата на ДЕС Европейският съвет и Съветът приемат незаконодателни решения (член 31, параграф 1 от ДЕС).

Решения, в които не се посочва до кого са адресирани, независимо дали са законодателни или незаконодателни, трябва да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила на датата, посочена в тях, или, ако такава не е посочена, на 20-ия ден след публикуването им.

За допълнителна информация, вж. законодателство на ЕС - на уебсайта на Европейския съюз.

последно актуализация 16.09.2015