Международните споразумения и външните компетенции на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Член 4 от ДФЕС

Член 207 от ДФЕС

Член 216 от ДФЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТЕЗИ ЧЛЕНОВЕ?

С тях се установяват законовите правомощия на ЕС да води преговори и да сключва международни споразумения, както и неговите компетенции, били те изключителни или споделени, да сключва такива споразумения.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Международни споразумения (конвенции, договори)

Външни компетенции на ЕС

Изключителна компетенция и споделена компетенция

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част първа — Принципи — Дял I — Категории и области на компетентност на Съюза — Член 3 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 51)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част първа — Принципи — Дял I — Категории и области на компетентност на Съюза — Член 4 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 51—52)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част пета — Външна дейност на Съюза — Дял II — Обща търговска политика — Член 207 (предишен член 133 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 140—141)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част пета — Външна дейност на Съюза — Дял V — Международни споразумения — Член 216 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 144)

последно актуализация 08.04.2020