Договорът от Лисабон

 

РЕЗЮМЕ НА:

Договорът от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДОГОВОРА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Институционални промени

Европейският парламент

Европейският съвет

Състои се от държавни или правителствени ръководители, което дава на ЕС по-голяма последователност и съгласуваност. Той е официално признат като институция на ЕС, която определя общите политически насоки и приоритети на ЕС.

Той избира чрез мажоритарно гласуване председател за мандат от 30 месеца с право на едно подновяване, като заменя предишната ротационна роля от 6 месеца.

Съветът

Той прилага нови правила за мажоритарно гласуване, когато се одобрява законодателството. За да се обезпечи мнозинство се изисква поне 55 % от държавите от ЕС, представляващи поне 65 % от населението на ЕС. За да се блокира предложение поне 4 държави трябва да са против.

Събранието е публично, когато се обсъжда и се гласува проектозаконодателство.

Европейската комисия

Председателят на Комисията е:

Съд на ЕС

Неговата юрисдикция се разширява до всички области на политиката на ЕС с изключение на общата външна политика и политиката на сигурност.

Европейската централна банка (ЕЦБ)

Сега ЕЦБ е официално призната като институция на ЕС чрез посочването й член 13 от Договора за Европейския съюз.

Обща външна политика и политика на сигурност

С Договора:

Други промени

Политиките на ЕС

Предишната стълбовидна структура е заменена от ново разпределение на компетенциите:

Укрепване на демокрацията

С Договора:

Напускане на ЕС

Договорът предоставя за първи път официална процедура, ако държава от ЕС желае да се оттегли от ЕС (член 50 от Договора за ЕС – вж. резюмето относно Преговори с Обединеното кралство (1) във връзка с член 50).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДОГОВОРЪТ?

Той е подписан на 13 декември 2007 г. и влиза в сила на 1 декември 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Договорът от Лисабон до голяма степен се вдъхновява от Договора за създаване на конституция за Европа. Конституцията трябвало да замени учредителните договори на ЕС с един цялостен текст. Беше подписана в Рим на 29 октомври 2004 г. За да влезе в сила, конституцията трябваше да бъде ратифицирана от всички (тогава) 27 държави на ЕС (17 ратифицираха). При все това тя беше отхвърлена от националния референдум във Франция и Нидерландия през 2005 г.

За разлика, Договорът от Лисабон изменя тези договори, точно както и договорите от Амстердам и Ница. Той включва по-голямата част от институционалните и политически реформи, които конституционалният договор е предвидил.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Демократично равенство: ЕС трябва да съблюдава принципа на равенство за неговите граждани, които следва да получават еднакво внимание от неговите институции, органи, служби и агенции (член 9 ДЕС).
Представителна демокрация: ЕС гражданите се представляват пряко на равнище на ЕС от Европейския парламент.
Демокрация на участието: Гражданите на ЕС имат правото да участват в решенията на ЕС и да взаимодействат с институциите на ЕС, напр. чрез диалог посредством организациите на гражданското общество, на които са членове.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г. (ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 1—271)

последно актуализация 15.12.2017(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.