Законодателни процедури

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 289 от Договора за функционирането на Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЧЛЕН 289 ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

Той реформира предходния процес на вземане на решения в ЕС, като по този начин засилва капацитета му да взема решения и да предприема действия.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Член 289 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се отнася за 2 типа законодателни процедури:

Обикновена законодателна процедура

Специална законодателна процедура

Както предполага името, специалните законодателни процедури са изключение от обикновената законодателна процедура. Те се използват в определени по-чувствителни зони на политика. За разлика от случаите, при които се използва обикновена законодателна процедура, ДФЕС не предоставя точно описание на специалните законодателни процедури. Поради това и правилата за тях са определени за всеки отделен случай в членовете на договора, в които са изложени условията за прилагането им.

При специалните законодателни процедури на практика Съветът е единственият законодател. Парламентът е само свързан с процедурата. Така ролята му е ограничена до консултация (като например в рамките на член 89 от ДФЕС относно трансграничните полицейски операции) или съгласие (като например в рамките на член 86 от ДФЕС относно Европейската прокуратура) според случая.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста: Институционални и финансови разпоредби — дял I: Институционални разпоредби — глава 2: Правни актове на Съюза, процедури за приемане и други разпоредби — раздел 1: Правните актове на Съюза (член 289) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 172)

последно актуализация 11.10.2017