Европейският парламент

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 14 от Договора за Европейския съюз (ДЕС)

Членове 223—234 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) — роля, състав и функциониране на Европейския парламент

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ?

С тях се определят ролята, компетентностите, съставът, мандатът и изборната процедура за Европейския парламент (наричан по-нататък „Парламентът“).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Парламентът е институцията на Европейския съюз, избирана пряко от гражданите на ЕС за гражданите на ЕС. Следователно в него са представени над 500 милиона граждани на ЕС и в този смисъл Парламентът олицетворява демократичната власт. Седалището му е в Страсбург (Франция). Членовете на Европейския парламент (ЕП) се избират за срок от 5 години чрез преки избори (от 1979 г.), при свободно и тайно гласуване и за определен брой членове от всяка държава от ЕС. Парламентът, такъв какъвто е днес, е на практика резултат от сливането на изпълнителните органи на трите предишни общности — Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) (Договор за сливане от 1965 г.).

Правомощия

Правомощията на Парламента са разработени чрез последователни преразглеждания на европейските Договори. Те включват:

Компетентности

Законодателство

Бюджет

Парламентът функционира на равна основа със Съвета за цялата процедура за приемане на годишния бюджет на ЕС. Бюджетната процедура се състои от по едно четене в Парламента и в Съвета, или от свикване на помирителен комитет, за да може да се стигне до споразумение по общ текст (член 314 от ДФЕС).

Контрол над изпълнителната власт

Парламентът може да упражнява редица контролни функции по отношение на Комисията, органа на изпълнителната власт на ЕС:

Преразглеждане на Договорите

Състав

Разпределението на местата между държавите от ЕС е съобразено с редица фактори:

По инициатива на Европейския парламент и с неговото одобрение Европейският съвет приема единодушно решение за състава на Парламента (член 14, параграф 2 от ДЕС). Договорите на ЕС определят основните правила, които се отнасят до състава на Парламента:

ОБОБЩАВАЩА ТАБЛИЦА

Договор

Членове

Тема

Договор за Европейския съюз (ДЕС)

14

Роля и състав на Парламента

Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Функциониране на Европейския парламент

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял III — Разпоредби относно институциите — Член 14 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 22—23)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 1—388)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол № 6 за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на ЕС (Член единствен, буква а)) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 265)

Решение 2013/312/ЕС на Съвета от 28 юни 2013 г. за определяне на състава на Европейския парламент (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 57—58)

последно актуализация 15.12.2017