Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 18 от Договора за Европейския съюз

Член 36 от Договора за Европейския съюз

КАКВА Е РОЛЯТА НА ВЪРХОВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪЮЗА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ?

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (върховният представител) отговаря за координирането и изпълнението на общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС), както и на общата политика за сигурност и отбрана(ОПСО) на ЕС. Върховният представител същевременно е един от заместник-председателите на Европейската комисия и като такъв гарантира, че цялостната външна дейност на ЕС е последователна.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Назначаване

Отговорности

Европейска служба за външна дейност

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Длъжността на върховния представител се основава на член 18 и член 27 от Договора за Европейския съюз. Длъжността е създадена с Договора от Амстердам от 1999 г., въпреки че отговорностите по въпросите на външните политики бяха споделени с европейския комисар, отговарящ за външните отношения. Отговорностите на върховния представител са разширени с Договора от Лисабон от 2009 г., като длъжността се възлага на заместник-председател на Комисията, за да може върховният представител да представлява по-добре ЕС по отношение на целите, свързани с неговата външна политика.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял III — Разпоредби относно институциите — Член 18 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 26—27)

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял V — Общи разпоредби относно външната дейност на Съюза и специфични разпоредби относно общата външна политика и политика на сигурност — Глава 2 — Специфични разпоредби относно общата външна политика и политика на сигурност — Раздел 1 — Общи разпоредби — Член 36 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 35—36)

последно актуализация 09.01.2020