Европейската комисия

 

РЕЗЮМЕ НА:

член 17 от Договора за Европейския съюз

член 18 от Договора за Европейския съюз

Член 244 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 245 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 246 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 247 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 248 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 249 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

Член 250 от ДФЕС — роля, състав, правомощия и функциониране на Европейската комисия

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТЕЗИ ЧЛЕНОВЕ?

С тях се определят ролята, съставът, правомощията, процедурите за назначаване и функционирането на Европейската комисия, органа на изпълнителната власт на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Роля

1. Предлага ново законодателство — Комисията е единствената институция на ЕС, която официално представя законодателство, което се приема от Европейския парламент и от Съвета.

2. Управлява политиките на ЕС и разпределя финансиране от ЕС — Комисията, заедно със Съвета и Парламента, определя приоритетите за разходите, съставя и изпълнява годишния бюджет.

3. Прилага законодателството на ЕС — заедно със Съда на ЕС Комисията следи за правилното прилагане на законодателството на ЕС във всички държави от ЕС.

4. Представлява ЕС на международно равнище — говори от името на всички държави от ЕС пред международни органи (като например Световната търговска организация — СТО).

Състав

Председателят

Назначаване

Обобщаваща таблица

Договор за Европейския съюз

17

Роля и състав на Комисията; назначаване и правомощия на председателя на Комисията

Договор за Европейския съюз

18

Назначаване и правомощия на ВП/ЗП

Договор за функционирането на Европейския съюз

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Функциониране на Комисията

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял III — Разпоредби относно институциите — членове 17 и 18 (OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 26—27)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 4 — Комисия — членове 244, 245, 246, 247, 248, 249 и 250 (OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 155—157)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение на Европейския съвет 2013/272/EС от 22 май 2013 година относно броя на членовете на Европейската комисия (OВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 98)

последно актуализация 11.10.2017