Съвет на Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 16 от Договора за Европейския съюз

Член 237 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 238 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 239 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 240 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 241 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 242 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 243 от Договора за функционирането на Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ?

С тях се определят ролята, състава и функционирането на Съвета на Европейския съюз, който представлява правителствата на държавите от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Роля

Състав

Гласуване

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял III — Разпоредби относно институциите — Член 16 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 24)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 237 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 153)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 238 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 153—154)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 239 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 154)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 240 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 154)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 241 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 155)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 242 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 155)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 243 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 155)

последно актуализация 11.12.2017