Събиране на доказателства по граждански и търговски дела

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2020/1783 относно сътрудничеството между съдилища на държавите от ЕС при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Целта му е да се подобрят ефективността и скоростта на трансграничните съдебни производства по граждански и търговски дела чрез опростяване и рационализиране на процедурите за събиране на доказателства.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът се прилага по граждански и търговски дела, когато даден съд* („молещ съд“) или моли съд в друга държава от ЕС („замолен съд“) да вземе доказателства, или желае да направи това директно от свое име.

Исканията за събиране на доказателства се:

Съдът, от който е поискано да събира доказателства:

Съдът, който иска директно да събира доказателства от свое име в друга държава от ЕС:

По принцип съдът, замолен да събере доказателства, не може да иска възстановяване на данъци или разходи от молещия съд, но може да направи това, за да покрие:

Държавите от ЕС:

Комисията:

Регламентът не се прилага в Дания.

Отмяна

Регламент (ЕС) 2020/1783 отменя и заменя Регламент (ЕО) № 1206/2001 (вж. резюме).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 юли 2022 г.

Регламент (ЕС) 2020/1783 преразглежда и заменя Регламент (ЕО) № 1206/2001 (и последващите му изменения), по-специално чрез използването на цифровизация и съвременни технологии с цел ускоряване на процесите и намаляване на разходите и закъсненията за физическите лица и предприятията.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Съд: всеки национален орган, който може да събира доказателства (т.е. не само съдебни органи).

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст) (OВ L 405, 2.12.2020 г., стр. 1—39)

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1—24)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1206/2001 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 26.01.2021